До відома чорнобильців

На веб-сайті ВГОІ "Союз Чорнобиль України" розташовано підбірку зразків клопотань і заяв, а також нормативних документів, пов'язаних з питаннями медичного характеру для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вважаємо таку інформацію корисною для чорнобильців та вирішили її розташувати і у себе на сайті:

Постраждалі, які проживають в зоні відповідальності Донецької РМЕК жуть направляти свої документи до розгляду Центральною МЕК поштою за особистою заявою без направлення медичного закладу. Зразки заяв наведені в відповідних файлах.

КЛОПОТАННЯ


До Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, інвалідності і причин смерті з впливом Чорнобильської катастрофи
          
від ____________________________________

дата народження_________________________
проживаючого за адресою: ________________

адреса і місце роботи до аварії на ЧАЕС, посада_________________________________

адреса і місце роботи після аварії на ЧАЕС, посада _________________________________

евакуйований з __________________________
дата ___________________________________
термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю

паспорт: серія ___________ № _____________
виданий ________________________________


являюсь інвалідом __________________ групи
з ______________________________________

Доза опромінення ___________________

________________________________________

З А Я В А

Прошу Центральну Міжвідомчу Експертну Комісію МОЗ та МНС України згідно п.3 Постанови КМУ N1210від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р. розглянути надану мною документацію інваліда після досягнення 18 років щодо зв’язку захворювань з впливом Чорнобильської катастрофи в зв’язку з наявністю онкологічного захворювання
______________________________________________________________________
(вказати причину)


 "_____" ____________  2014 г.            Підпис ________________


КЛОПОТАННЯ


До Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, інвалідності і причин смерті з впливом Чорнобильської катастрофи

від

родича померлого________________________
________________________________________
дата народження_________________________
дата смерті______________________________

проживаючого(ї) за адресою: ______________

адреса і місце роботи померлого постраждалого до аварії на ЧАЕС, посада____

адреса і місце роботи померлого постраждалого після аварії на ЧАЕС, посада__

евакуйований з __________________________
дата ___________________________________
термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю _______________________________________

паспорт родича: серія ______ № ____________
виданий ________________________________


З А Я В А

Прошу Центральну Міжвідомчу Експертну Комісію МОЗ та МНС України згідно п.3 Постанови КМУ N 1210від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р. розглянути надану документацію щодо зв’язку захворювань що призвели до смерті мого _______________________________________________
_____________________________________ з впливом Чорнобильської катастрофи.
п.і.п-б.
"_____" ____________  201__г.       Підпис ________________


КЛОПОТАННЯ


До Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, інвалідності і причин смерті з впливом Чорнобильської катастрофи

від ____________________________________

дата народження_________________________
проживаючого за адресою: ________________

адреса і місце роботи до аварії на ЧАЕС, посада_________________________________

адреса і місце роботи після аварії на ЧАЕС, посада _________________________________

евакуйований з __________________________
дата ___________________________________
термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю

паспорт: серія ___________ № _____________
виданий ________________________________

являюсь інвалідом __________________ групи
з ______________________________________

Доза опромінення ___________________

________________________________________

З А Я В А

Прошу Центральну Міжвідомчу Експертну Комісію МОЗ та МНС України згідно п.3 Постанови КМУ N1210 від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р. розглянути надану мною документацію щодо зв’язку захворювань з впливом Чорнобильської катастрофи в зв’язку з погіршенням стану здоров’я та втратою працездатності __________________________________________________
(вказати причину)
"_____" ____________  201__г.       Підпис ________________Направлення до медичного закладу

Штамп
медичного закладуДо Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, інвалідності і причин смерті з впливом Чорнобильської катастрофи
________________________________
ДУ «Науковий Центр Радіаційної Медицини» АМН України
м. Київ, с.м.т. Пуща-Водиця, вул. Лісова 30

“____”_________     № __________________
на № ____ “______”______________20___ р.


Н А П Р А В Л Е Н Н Я – К Л О П О Т А Н Н Я

_________________________________________________________________
(назва медичного закладу)
________________________________________________________________

згідно п.3 Постанови КМУ N 1210 від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р., направляємо до Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії для первинного (комісійного) (непотрібне закреслити) розгляду медичної, гігієнічно-дозиметричної, виробничої та особистої документації

_______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові, дата, місяць, рік народження)
який є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи: учасник ліквідації (тер-мін і види робіт/діяльності при участі в ЛНА на ЧАЕС) __________________________,
_______________________________________________________________________
евакуйований (евакуйований з __________________________, дата ____________)
житель території радіоекологічного контролю (термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю _______________________
______________________________________________________________________),
(непотрібне закреслити),
категорії _________, посвідчення серія ____________. № _____________________.
щодо зв’язку його (її) захворювань / інвалідності / причини смерті з участю в ЛНА на ЧАЕС / впливом наслідків Чорнобильської катастрофи (непотрібне закреслити), що обумовлено складністю даного випадку і необхідністю залучення найбільш кваліфікованих експертів в галузі радіаційної медицини, клінічної радіобіології та радіаційної гігієни.

Додаток: документація загалом на _____ листах.


Керівник
лікувально-профілактичного
закладу                                                             підпис                           П.і.п-б.

 "_____" ____________  201__г.
          
                 МП


П Е Р Е Л І К

документів, що подаються на розгляд до міжвідомчих експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС для дорослого населення

1.
Направлення спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.
2.
Особиста заява хворого.
3.
Особиста інформована згода пацієнта щодо дозволу на передачу його персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та публічного оприлюднення (інформування через мережу Інтернет громадських організацій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС) щодо подання медичної справи заявника до комісії для експертного розгляду.
4.
Копія посвідчення постраждалого встановленого зразка (завірена нотаріально).
5.
Маршрутний лист або документи про перебування в 30-км зоні відчуження, характер і види виконуваних робіт, відрядні посвідчення, дані про оплату праці і т. інш. (за наявності).
6.
Копія паспорту.
7.
Довідка з місця роботи, завірений витяг з трудової книжки за останнім місцем роботи.
8.
Довідка з житлоуправління, або з сільської Ради про склад сім’ї та місце проживання
9.
Амбулаторна карта з медичної установи за місцем проживання (підлягає поверненню).
10.
Витяг з амбулаторної карти, що містить відомості про стан здоров’я в доаварійний та післяаварійний періоди, первинне звернення за медичною допомогою та відображає динаміку розвитку та перебігу захворювання за встановленими  діагнозами, результатами інструментальних та лабораторних обстежень, консультаціями лікарів-спеціалістів (завіряється лікувально-профілактичним закладом).
11.
Виписки з історії хвороби медичних установ, де проводилось лікування та обстеження (копії завірені медичною установою).
12.
Матеріали щодо тимчасової непрацездатності (за наявності, згідно з лікарняними листами).
13.
У випадку стійкої втрати працездатності (інвалідність) – копія довідки з МСЕК (ЛТЕК) з наведенням діагнозу, що спричинив інвалідність.
14.
Результати аналізів та інструментальних досліджень що доказово підтверджують діагнози. При злоякісних захворюваннях – результати морфологічної верифікації пухлини.
15.
При розгляді медичних справ померлих: протокол розтину (патоморфологічного або судово-медичного дослідження); копія свідоцтва про причину смерті; копія свідоцтва про укладення шлюбу; копія паспорту особи, яка подає документи померлого.

Наказ МОЗ України N 441 дата офіційної публікації

Нормативно-правові акти, які готуються до опублікування у № 68 (17.09.2012)

Документ z1458-12, набрав чинності, поточна редакція - Прийняття від 14.06.2012
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1458-12МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2012 № 441


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
30 серпня 2012 р. за № 1458/21770

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150
Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», підпункту 6.19 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою встановлення причинного зв’язку захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою, НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Переліку хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у дорослого населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Унести зміни до Переліку хвороб і патологічних станів, ризик виникнення яких підвищується в результаті впливу на організм дитини іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Унести зміни до Інструкції по застосуванню Переліків хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252, виклавши її в новій редакції, що додається.
4. Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр                                                                                    Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.05.1997 № 150
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
14.06.2012 № 441)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2012 р.
за № 1458/21770

ПЕРЕЛІК
хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у дорослого населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС


1 група
Хвороби, розвиток яких пов’язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання
1. Променева хвороба.
1.1. Неуточнені ефекти радіації (Т66).
2. Променева катаракта.
2.1. Інша неуточнена катаракта (Н26.6).
3. Радіаційний дерматит:
3.1. Гострий радіаційний дерматит (L58.0).
3.2. Хронічний радіаційний дерматит (L58.1).
3.3. Радіаційний дерматит неуточнений (L58.9).
4. Радіаційний пневмоніт (J70.0).
5. Післярадіаційний фіброз легенів (J70.1).
6. Радіаційний гастроентероколіт (K52.0).

2 група
Хвороби, що виникли у віддалений період
1. Новоутворення.
1.1. Злоякісні новоутворення (С00-С97).
1.2. Новоутворення in situ (D00-D09).
1.3. Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи (D33).
1.4. Доброякісне новоутворення інших ендокринних залоз (D35.0; D35.1; D35.2).
1.5. Поліцитемія справжня (D45).
1.6. Мієлодиспластичні синдроми (D46).
1.7. Iншi новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин (D47).
1.8. Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру, iнших та неуточнених локалiзацiй (D48).

3 група
Радіаційно-індуковані захворювання щитоподібної залози

1. Новоутворення.
1.1. Доброякісне новоутворення щитоподібної залози (D34).
2. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин.
2.1. Порушення щитоподібної залози:
2.1.1. Гіпотиреоз, викликаний медикаментами та іншими екзогенними речовинами (радіоактивним йодом) (Е03.2).
2.1.2. Аутоімунний тиреоїдит (Е06.3).
2.1.3. Інший хронічний тиреоїдит, фіброзний (Е06.5).

4 група
Хвороби, розвиток яких пов’язаний з дією іонізуючого випромінювання та комплексом шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин.
1.1. Цукровий діабет:
1.1.1. Інсулінозалежний цукровий діабет (Е10).
1.1.2. Інсулінонезалежний цукровий діабет (Е11).

2. Розлади психіки та поведінки.
2.1. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади:
2.1.1. Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби (F06).
2.1.2. Розлад особистості, пов’язаний з органічним ураженням головного мозку (F07.0).
2.1.3. Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації (F43).
2.1.4. Стійка зміна особистості після катастрофи (F62.0).

3. Хвороби нервової системи.
3.1. Епізодичні та пароксизмальні розлади:
3.1.1. Транзиторні церебральні ішемічні напади та споріднені синдроми (G45).
3.1.2. Судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах (G46).
3.2. Інші ураження нервової системи:
3.2.1. Енцефалопатія, неуточнена (G93.4).
3.2.2. Судинна мієлопатія (G95.1).
3.2.3. Демієлінізуючі захворювання центральної нервової системи (G35-G37).

4. Хвороби системи кровообігу.
4.1. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском:
4.1.1. Ессенціальна (первинна) гіпертензія (І10).
4.1.2. Гіпертензивна хвороба серця (гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця) (І11).
4.1.3. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок (І12).
4.1.4. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок (І13).
4.1.5. Вторинна гіпертензія (І15).
4.2. Ішемічна хвороба серця:
4.2.1. Стенокардія [грудна жаба] (І20).
4.2.2. Гострий інфаркт міокарда (І21).
4.2.3. Повторний інфаркт міокарда (І22).
4.2.4. Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда (І23).
4.2.5. Інші форми гострої ішемічної хвороби серця (І24).
4.2.6. Хронічна ішемічна хвороба серця (І25).
4.3. Інші хвороби серця.
4.3.1. Блокади передсердно-шлуночкова та лівої ніжки передсердно-шлуночкового пучка [Гіса] (І44).
4.3.2. Інші порушення провідності (І45).
4.3.3. Пароксизмальна тахікардія (І47).
4.3.4. Фібриляція та тріпотіння передсердь (І48).
4.3.5. Інші порушення серцевого ритму (І49).
4.3.6. Серцева недостатність (І50).
4.4. Цереброваскулярні хвороби.
4.4.1. Субарахноїдальний крововилив (І60).
4.4.2. Внутрішньомозковий крововилив (І61).
4.4.3. Інсульт, не уточнений як крововилив, чи інфаркт (І64).
4.4.4. Закупорення та стеноз прецеребральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку (І65).
4.4.5. Закупорення та стеноз церебральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку (І66).
4.4.6. Церебральний атеросклероз (І67.2).
4.4.7. Гіпертензивна енцефалопатія (І67.4).
4.4.8. Наслідки цереброваскулярних хвороб (І69).
4.5. Хвороби артерій, артеріол та капілярів:
4.5.1. Атеросклероз артерій кінцівок (І70.2).

5. Хвороби органів травлення.
5.1. Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки:
5.1.1. Виразка шлунку (К25).
5.1.2. Виразка дванадцятипалої кишки (К26).
5.2. Хвороби печінки:
5.2.1. Печінкова недостатність, некласифікована в інших рубриках (К72).
5.2.2. Хронічний гепатит, некласифікований в інших рубриках (К73).
5.2.3. Фіброз і цироз печінки (К74).

6. Хвороби органів дихання.
6.1. Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів:
6.1.1. Слизово-гнійний хронічний бронхіт (J41.1).
6.1.2. Інша уточнена хронічна обструктивна легенева хвороба (J44.8).
6.1.3. Неалергічна астма (J45.1).
6.1.4. Змішана астма (J45.8).
6.1.5. Астма, неуточнена (J45.9).
6.1.6. Бронхоектатична хвороба (J47).

7. Хвороби сечостатевої системи.
7.1. Хронічний нефротичний синдром (хронічна хвороба нирок) (N03).
7.2. Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит (N11).
7.3. Хронічна ниркова недостатність (N18).

Завідуючий Сектором
радіаційної безпеки
та медичних проблем
аварії на ЧАЕС                                                            В.О. Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.05.1997 № 150
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
14.06.2012 № 441)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2012 р.
за № 1460/21772

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню Переліку хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у дорослого населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та Переліку хвороб і патологічних станів, ризик виникнення яких підвищується в результаті впливу на організм дитини іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

І. Загальні положення
1.1. Перелік хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у дорослого населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затверджений наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (у редакції наказу МОЗ України від 14 червня 2012 року № 441) (далі - Перелік хвороб), та Перелік хвороб і патологічних станів, ризик виникнення яких підвищується в результаті впливу на організм дитини іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затверджений наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (у редакції наказу МОЗ України від 14 червня 2012 року № 441) (далі - Перелік хвороб і патологічних станів), застосовуються при встановленні причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - причинний зв’язок хвороб), уповноваженими медичними комісіями при експертизі медичних справ та під час стаціонарного обстеження осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
1.2. До Переліку хвороб і Переліку хвороб і патологічних станів віднесено нозологічні форми захворювань, що безпосередньо пов’язані з дією іонізуючого випромінювання, а також ряд захворювань, у розвитку яких встановлено комплексний вплив іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Визначення захворювань наведено відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'ядесятого перегляду (МКХ-10).
ІІ. Критерії підтвердження діагнозів
2.1. Причинний зв'язок між захворюваннями, пов’язаними з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою визнається встановленим (незалежно від наявності дозиметричних показників чи їх відсутності), якщо його підтверджено під час стаціонарного обстеження постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи уповноваженою медичною комісією не нижче обласного рівня або спеціалізованими медичними установами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони здоров’я України.
2.2. Питання про причинний зв’язок хвороб 1 групи Переліку хвороб вирішується Центральною міжвідомчою експертною комісією МОЗ України по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті (далі - Центральна МЕК) за умови підтвердження діагнозу.
2.3. Питання про причинний зв’язок хвороб 2 та 3 груп Переліку хвороб вирішуються на підставі консультативного висновку або виписки із історії хвороби, які видають заклади охорони здоров’я (не нижче обласного рівня або спеціалізовані медичні установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони здоров’я України) при підтвердженні діагнозів клінічними, інструментальними та лабораторними (цитологічними, морфологічними, біохімічними) дослідженнями.
2.4. Питання про причинний зв’язок хвороб, які включено до 4 групи Переліку хвороб, вирішується Центральною МЕК та регіональними міжвідомчими експертними комісіями (далі - РМЕК) для всіх категорій постраждалих за наявності витягу з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо стійкої втрати працездатності за Переліком хвороб.
Вегето-судинна дистонія, що протягом перших років після аварії на Чорнобильській АЕС впливала на розвиток судинних, неврологічних та соматичних захворювань, враховується в період до 1991 року включно.
2.5. Питання про причинний зв’язок хвороб, що виникли у дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, вирішується Центральною дитячою спеціалізованою лікарсько-консультативною комісією (далі - дитяча спецЛКК) та обласною дитячою спецЛКК на підставі консультативних висновків або виписки із історії хвороби дитячих спеціалізованих закладів охорони здоров’я при підтвердженні діагнозів інструментальними та лабораторними дослідженнями, а за потреби - генетичними дослідженнями дітей та їх батьків.
2.6. Встановлення причинного зв’язку захворювання, що призвело до смерті, з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:
2.6.1. У випадку смерті особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, причинний зв’язок встановлюється, якщо діагноз входить до Переліку хвороб та Переліку хвороб і патологічних станів, підтверджений результатами патолого-анатомічного чи судово-медичного дослідження або клінічно доведений при стаціонарному обстеженні за життя цієї особи.
2.6.2. Причина смерті може бути пов’язана з дією шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС без патолого-анатомічного або судово-медичного дослідження, якщо вона є наслідком хвороби, що входить до Переліку хвороб та Переліку хвороб і патологічних станів, за якою був встановлений причинний зв’язок за життя цієї особи.
2.6.3. У випадку смерті за наявності в крові померлої особи 3,0 проміле і більше алкоголю безпосередньою причиною смерті вважається гостра алкогольна інтоксикація незалежно від ступеня інших змін в організмі.
За наявності в крові померлих осіб менше 3,0 проміле алкоголю рішення щодо встановлення причинного зв’язку приймається з урахуванням усіх патологічних змін в організмі і ступеня їх важкості індивідуально в кожному окремому випадку.
ІІІ. Критерії віднесення хвороб до таких, що пов’язані з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
3.1. Встановлення причинного зв’язку за 1 групою Переліку хвороб проводиться Центральною МЕК в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2), які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 01 липня 1986 року, незалежно від кількості робочих днів, або з 01 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року не менше 5 календарних днів, або у 1987 році не менше 14 календарних днів, а також у потерпілих від Чорнобильської катастрофи, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент аварії перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття).
3.2. Причинний зв’язок за 2 групою Переліку хвороб встановлюється незалежно від часу їх розвитку і дози опромінення в:
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження (категорії 2 та 3), визначених пунктами 2 та 3 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 цього Закону (категорія 2);
евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент аварії перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2);
осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
потерпілих від Чорнобильської катастрофи (категорії 3 та 4), визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 та пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які народились від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 - 3).
3.3. Причинний зв’язок за 3 групою Переліку хвороб встановлюється у осіб, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС незалежно від часу розвитку хвороб, але не більше, ніж через 40 років після опромінення. Обов’язково враховуються наявність і термін дії радіоактивного йоду при хворобах щитоподібної залози.
3.3.1. Причинний зв’язок щодо захворювань щитоподібної залози серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2) встановлюється, якщо роботи з ліквідації проводилися в зоні відчуження з моменту аварії до 01 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів.
3.3.2. Причинний зв’язок щодо захворювань щитоподібної залози серед евакуйованих осіб та осіб, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2), та дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, що проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, встановлюється без обмежень.
Особам, яким після досягнення повноліття не було надано статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які зазнали опромінення щитоподібної залози і їм встановлено дозу опромінення на щитоподібну залозу, причинний зв'язок встановлюється тільки щодо раку щитоподібної залози.
3.3.3. У потерпілих від Чорнобильської катастрофи (категорії 3 та 4), визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 та пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», причинний зв’язок встановлюється тільки за наявності дози опромінення на щитоподібну залозу відповідно до даних тиреодозиметричної паспортизації (для дорослого населення - 25 сГрей; для осіб, які на час йодного періоду аварії на Чорнобильській АЕС були дітьми, - 10 сГрей). Для цих категорій потерпілих причинний зв’язок встановлюється без урахування зазначеної дози опромінення на щитоподібну залозу щодо раку щитоподібної залози.
3.3.4. В осіб, які працювали з моменту аварії до 01 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, причинний зв’язок встановлюється за 2-4 групами Переліку хвороб, якщо захворювання виникли через три - п’ять років після виконання зазначених робіт.
3.4. При встановленні причинного зв’язку за 4 групою Переліку хвороб для всіх категорій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС обов’язково береться до уваги час виникнення хвороб та наявність витягу з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо стійкої втрати працездатності за Переліком хвороб.
За 4 групою Переліку хвороб розглядаються медичні справи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), а також потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), евакуйованих осіб та осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2), гарантованого добровільного відселення (категорія 3), посиленого радіоекологічного контролю (категорія 4).
3.4.1. В учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2) причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період аварійних робіт у 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС та/або протягом п’яти - семи років після закінчення робіт з ліквідації наслідків аварії.
Для прирівняних до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2) громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період аварійних робіт/участі у випробуваннях та/або протягом п’яти - семи років після зазначених подій.
3.4.2. В учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3) причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період роботи в зоні відчуження і протягом трьох років після закінчення участі в роботах з ліквідації.
3.4.3. У потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2), евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2), причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням протягом п’яти - семи років після евакуації.
3.4.4. У потерпілих (категорія 3), визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період проживання в зоні безумовного (обов’язкового) відселення та гарантованого добровільного відселення і протягом п’яти-семи років після відселення, але не пізніше 1995 року (для відселених).
3.4.5. У потерпілих (категорія 4), визначених пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю протягом п’яти років.
3.4.6. При встановленні причинного зв’язку за 4 групою Переліку хвороб у разі захворювань на цукровий діабет та хвороб органів дихання:
причинний зв’язок щодо цукрового діабету можливий, коли хвороба виникла в період роботи учасників з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3) або протягом одного року після закінчення робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а для потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2), евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2), потерпілих, визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 3), - у перший рік після аварії;
причинний зв’язок щодо хвороб органів дихання встановлюється в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2), евакуйованих в 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2), потерпілих, визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 та пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорії 3 та 4), які за видом своєї діяльності могли отримати інгаляційний вплив радіонуклідів у 1986-1987 роках.
3.5. Встановлення причинного зв’язку хвороб у дітей, які:
народжені від батьків, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорій 1 - 3, встановлюється у випадках онкологічних, онкогематологічних хвороб та при вроджених вадах розвитку будь-якої локалізації, які впливають на якість життя дитини та не піддаються корекції або потребують тривалого лікування після корекції (вади розвитку, що не впливають на функціональний стан дитини, та можуть бути вилікувані (відкориговані) терапевтичним або оперативним шляхом, не можуть бути пов’язані з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);
проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2) за пунктами 1 та 4 Переліку хвороб і патологічних станів, встановлюється без обмежень, за пунктами 2, 3, 5, 6 та 7 Переліку хвороб і патологічних станів встановлюється, якщо хвороба виникла протягом трьох років проживання або трьох років з дати відселення;
постійно проживали або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 01 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років (категорія 3), за пунктом 1 Переліку хвороб і патологічних станів встановлюється без обмежень, за пунктами 2-7 Переліку хвороб і патологічних станів, якщо хвороба виникла у період проживання протягом п’яти років або одного року після відселення, встановлюється без обмежень;
постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю за умови, що вони станом на 01 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років (категорія 4), причинний зв'язок за Переліком хвороб і патологічних станів встановлюється тільки у випадках онкологічних та онкогематологічних хвороб.
3.6. У потерпілих дітей, яким було встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, після досягнення ними 18 років проводиться повторна експертиза уповноваженими медичними комісіями відповідно до затвердженого Переліку хвороб.
3.7. Особам, які мали статус дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, до 18 років, та особам, що народилися від батьків, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (категорії 1-3), і не отримали статусу дитини-інваліда внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення 18 років, при виявленні захворювань онкологічної та онкогематологічної патології після досягнення 18 років причинний зв’язок встановлюється за наявності посвідчення серії «Д» відповідно до статті 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Завідуючий Сектором
радіаційної безпеки
та медичних проблем
аварії на ЧАЕС                                                              В.О. Лисак


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.10.2012  № 789/1248Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2108/22420

Про внесення змін до наказу МОЗ України та МНС України від 30 травня 1997 року № 166/129
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» НАКАЗУЄМО:
1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30 травня 1997 року № 166/129 «Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за № 491/2295, такі зміни:
1.1. Преамбулу викласти в такій редакції:
1.2. Пункт 4 наказу викласти в такій редакції:
«4. Ліквідувати:
Вінницьку, Дніпропетровську, Київську та Харківську регіональні міжвідомчі експертні комісії, Волинську, Житомирську, Київську, Рівненську, Черкаську і Чернігівську обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, поклавши виконання їх завдань на Центральну міжвідомчу експертну комісію, Донецьку та Львівську регіональні
міжвідомчі експертні комісії щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - Центральна МЕК, Донецька РМЕК, Львівська РМЕК), згідно з територіальним розподілом відповідно до додатка 1 до цього наказу;
дитячі обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях, поклавши виконання їх завдань на Центральну дитячу спеціалізовану лікарсько-консультативну комісію та Рівненську обласну дитячу спеціалізовану лікарсько-консультативну комісію щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - Центральна дитяча спецЛКК, Рівненська дитяча облспецЛКК), згідно з додатком 2 до цього наказу.».
1.3. У пункті 5:
підпункт 5.4 викласти в такій редакції:
«5.4. Укомплектувати відповідні штати технічної групи експертних комісій згідно з Типовим штатним розписом технічної групи Центральної МЕК та Донецької і Львівської РМЕК, Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК (додаток 3).»;
підпункт 5.5 виключити.
1.4. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Головам Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК щороку до 01 березня подавати пропозиції щодо об'єктивної оцінки клінічного діагнозу за допомогою інструментальних та лабораторних досліджень.».
1.5. Підпункт 8.1 пункту 8 викласти у такій редакції:
«8.1. Проводити розгляд медичних справ постраждалих згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 (зі змінами).».
1.6. У заголовку та тексті наказу слово «випромінення» замінити словом «випромінювання».
1.7. Додатки 1 - 3 до цього наказу викласти в новій редакції, що додаються.
2. Унести зміни до Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30 травня 1997 року № 166/129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за № 491/2295, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Толстанова О.К. та першого заступника Міністра надзвичайних ситуацій України Бута В.П.


Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр охорони
здоров'я України        Р. Богатирьова


В.о. Міністра надзвичайних
ситуацій України

               
               В. Бут


ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань
Президент Національної академії
медичних наук України
Президент ВГОЇ  "Союз Чорнобиль України"
          В. Коломієць


         О. Мірошниченко


          Г.В. Осовий

          А.М. Сердюк
          Ю.Б. Андреєв
Додаток 1
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
30.05.1997  № 166/129
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України,
Міністерства надзвичайних
ситуацій України
10.10.2012 № 789/1248)

ПЕРЕЛІК 

адміністративно-територіальних одиниць, з яких особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються документи на розгляд до Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК№ з/п
Комісії
Адміністративно-територіальні одиниці
1
Центральна міжвідомча експертна комісія, 04075,
м. Київ,
смт Пуща-Водиця,
вул. Лісова, 30
Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ
2
Донецька регіональна міжвідомча експертна комісія,
83059, м. Донецьк,
просп. Ілліча, 104
Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська і Херсонська області
3
Львівська регіональна міжвідомча експертна комісія,
79066, м. Львів,
вул. Морозна, 31-а
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області


Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги


          
        М. Хобзей


Директор Департаменту
цивільного захисту населення
МНС України
В. Стоєцький
Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
30.05.1997  № 166/129
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України,
Міністерства надзвичайних
ситуацій України
10.10.2012 № 789/1248)

ПЕРЕЛІК 

адміністративно-територіальних одиниць, з яких особи, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають документи на розгляд до Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК№ з/п
Комісії
Адміністративно-територіальні одиниці
1
Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія,
04075, м. Київ,
смт Пуща-Водиця,
вул. Міська, 1-а
Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, м. Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська,Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька та Житомирська області
2
Рівненська обласна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія,
33000, м. Рівне,
вул. В. Чорновола, 79
Волинська, Львівська та Рівненська області


Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги             М. Хобзей


Директор Департаменту
цивільного захисту населення
МНС України   
   В. Стоєцький

Додаток 3
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
30.05.1997  № 166/129
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України,
Міністерства надзвичайних
ситуацій України
10.10.2012 № 789/1248)

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС 

технічної групи Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК, Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК№ з/п
Посада
Кількість посад
Центральна МЕК
Донецька та Львівська РМЕК
Центральна дитяча спецЛКК
Рівненська дитяча облспецЛКК
1
Зав. відділенням експертизи, заступник голови комісії
1
1
1
1
2
Лікар-статистик
1
1
1
1
3
Медичний статистик
2
1
1
1
4
Архіваріус
2
1
1
1
5
Оператор ЕОМ - друкарка
3
1
1
1
6
Діловод
2
2
1
1
7
Інженер-програміст/ системний адміністратор
2
1
2
1
8
Юрист
1
-
1
-

Усього:
14
8
9
7


Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги            М. Хобзей


Директор Департаменту
цивільного захисту населення
МНС України В. Стоєцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
30.05.1997  № 166/129
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України,
Міністерства надзвичайних
ситуацій України
10.10.2012 № 789/1248)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2108/22420

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

I. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається система експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
1.2. Складовими системи експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС є експертні комісії:
для дорослих - Центральна міжвідомча експертна комісія (далі - Центральна МЕК), Донецька регіональна міжвідомча експертна комісія (далі - Донецька РМЕК) та Львівська регіональна міжвідомча експертна комісія (далі - Львівська РМЕК);
для дітей - Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія (далі - Центральна дитяча спецЛКК) та Рівненська обласна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія (далі - Рівненська дитяча облспецЛКК).
Зазначені комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у зазначеній сфері, а також нормативно-правовими актами з питань медико-соціальної експертизи та цим Положенням.
1.3. Основною метою системи експертизи є з'ясування причин та обставин виникнення захворювань та ускладнень їх перебігу та наявності можливого впливу іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на їх розвиток та прогресування, обґрунтоване підтвердження такого зв'язку у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
1.4. Експертизі щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС підлягають особи, які згідно з чинним законодавством мають статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - постраждалі).
1.5. Експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації постраждалих.
1.6. У своїй діяльності Центральна МЕК, Донецька РМЕК та Львівська РМЕК підзвітні та підконтрольні у питанні фінансування МНС України, з інших питань - МОЗ України. Центральна дитяча спецЛКК, Рівненська дитяча облспецЛКК підзвітні та підконтрольні МОЗ України.
Витрати на утримання Центральної МЕК, Донецької і Львівської РМЕК здійснює МНС України за рахунок коштів державної бюджетної програми КПКВК 3202060 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Фінансування діяльності Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК здійснюється за рахунок коштів на утримання закладів охорони здоров’я, на базі яких їх створено.
1.7. Експертні комісії мають бланки, штампи і печатки за зразками, затвердженими наказом МОЗ України.
II. Організація і склад експертних комісій
2.1. Експертні комісії утворюються та припиняються спільним наказом МОЗ України та МНС України.
2.2. Утворення та припинення експертних комісій проводяться з урахуванням чисельності постраждалого населення, що проживає на території діяльності такої комісії.
2.3. Експертні комісії здійснюють свою діяльність на базі спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, шляхом здійснення розгляду медичних справ постраждалих. Центральна МЕК здійснює свою діяльність на базі Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України». Центральна дитяча спецЛКК здійснює свою діяльність на базі державного закладу «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України.
2.4. До складу експертної комісії входять члени експертної комісії, експерти консультативної групи і працівники технічної групи.
2.4.1. Склад Донецької і Львівської РМЕК та Рівненської дитячої облспецЛКК затверджується один раз на два роки спільним наказом МОЗ України і МНС України. Склад Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК затверджується раз на три роки спільним наказом МОЗ України і МНС України.
До складу членів експертних комісій входять фахівці в галузі радіаційної медицини та фахівці, які мають лікарські спеціальності, представники МОЗ України (за згодою).
У роботі експертних комісій мають право брати участь представники всеукраїнських об’єднань громадян з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей (за згодою).
2.4.2. Експерти консультативної групи формуються з числа фахівців, які мають різні лікарські спеціальності та які пройшли підготовку з радіаційної медицини та медико-соціальної експертизи. Склад консультативної групи затверджується головою експертної комісії і погоджується МОЗ України.
2.4.3. Член експертної комісії не може одночасно бути експертом консультативної групи.
III. Основні завдання та напрями діяльності експертних комісій
3.1. Центральна МЕК, Донецька РМЕК, Львівська РМЕК, Центральна дитяча спецЛКК та Рівненська дитяча облспецЛКК здійснюють розгляд медичних справ постраждалих, які складаються з документів, перелік яких наведено відповідно в додатках 1 та 2 до цього Положення, та надають експертні висновки щодо зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з впливом іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
3.2. Центральна МЕК та Центральна дитяча спецЛКК у межах компетенції:
приймають до розгляду спірні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ України та МНС України, Донецької та Львівської РМЕК;
проводять розгляд медичних справ всіх категорій постраждалих відповідно до територіального розподілу;
здійснюють науково-методичне забезпечення роботи Донецької та Львівської РМЕК і Рівненської дитячої облспецЛКК та контроль за їх діяльністю;
проводять перевірку (не менше одного разу на 2 роки) та аналізують роботу відповідних експертних комісій;
розробляють і подають на затвердження до МОЗ України інструктивно-методичні документи та форми відповідних звітів щодо діяльності експертних комісій;
надають консультативну допомогу експертам Донецької та Львівської РМЕК, Рівненської дитячої облспецЛКК та лікарям спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
впроваджують в роботу експертних комісій науково обґрунтовані методології щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і надають пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
вживають заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації фахівців експертних комісій;
забезпечують разом із закладами охорони здоров’я зберігання медичної експертної документації та ведення архіву медичних експертних справ.
3.3. Донецька та Львівська РМЕК, Рівненська дитяча облспецЛКК:
проводять розгляд медичних справ усіх категорій постраждалих згідно з територіальним розподілом;
аналізують структуру і динаміку захворюваності за групами хвороб та їх причинами;
разом із закладами охорони здоров’я аналізують результати диспансеризації постраждалих;
прогнозують динаміку і структуру захворюваності, що пов'язана з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
3.4. Надають відповідну інформацію щодо розгляду медичних справ постраждалих та кількості прийнятих рішень експертних комісій (за запитами).
3.5. Експертні комісії мають право направляти постраждалих осіб, які подали медичні справи на розгляд експертних комісій, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я для уточнення діагнозу і відповідного лікування.
IV. Організація роботи та звітність
4.1. Формою роботи експертної комісії є засідання.
4.2. План засідання експертної комісії визначається головою комісії з урахуванням кількості медичних справ і строку їх розгляду.
4.3. Періодичність засідань експертної комісії визначається головою комісії, але не менше ніж один раз на місяць.
4.4. Засідання експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
4.5. Рішення експертної комісії приймається простою більшістю голосів складу експертної комісії.
4.6. У разі рівного розподілу голосів щодо встановлення (не- встановлення) зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС вирішальним є голос головуючого на засіданні експертної комісії.
4.7. У разі незгоди з прийнятим експертною комісією рішенням член (члени) експертної комісії може (можуть) викласти у письмовому вигляді окрему думку, яка додається до протоколу засідання експертної комісії (за бажанням такого (таких) члена (членів) експертної комісії протокол засідання надсилається до МОЗ України).
4.8. Засідання експертної комісії оформлюється протоколом.
4.9 Протокол засідання експертної комісії підписується головуючим, всіма присутніми на засіданні членами експертної комісії.
4.10. Рішення експертної комісії заноситься до протоколу засідання комісії, підписується головою та членами експертної комісії та засвідчується печаткою комісії.
4.11. Строк розгляду медичних справ експертною комісією:
не більше трьох місяців - для Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК;
не більше двох місяців - для Донецької та Львівської РМЕК, Рівненської дитячої облспецЛКК.
Цей строк починається з дати подання медичної справи до відповідної експертної комісії.
4.12. Звіт про діяльність Донецької та Львівської РМЕК подається до Центральної МЕК двічі на рік - до 20 числа першого місяця півріччя, наступного за звітним.
4.13. Звіт про діяльність Рівненської дитячої облспецЛКК подається до Центральної дитячої спецЛКК двічі на рік - до 20 числа першого місяця півріччя, наступного за звітним.
4.14. Звіт про діяльність Центральної МЕК подається до МОЗ України та МНС України, а звіт про діяльність Центральної дитячої спецЛКК - до МОЗ України щороку, до 20 лютого року, наступного за звітним.
4.15. Центральна МЕК щороку, до 01 березня року, наступного за звітним, подає до Мінсоцполітики України інформацію про щорічні показники діяльності експертних комісій щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у порівнянні з аналогічними показниками за попередній звітний період.
V. Розгляд медичних справ в експертних комісіях
5.1. Розгляд медичних справ в експертних комісіях проводиться за особистим зверненням постраждалого або уповноваженої ним особи та/або направленням закладу охорони здоров’я за наявності статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та документів, наведених у додатках 1 та 2 до цього Положення.
5.2. Центральна МЕК приймає до розгляду:
спірні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ України та МНС України, Донецької та Львівської РМЕК;
медичні справи, направлені закладами охорони здоров’я або постраждалим чи уповноваженою ним особою;
медичні справи осіб, постраждалих, які на дату подання звернення продовжують працювати у зоні відчуження, державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильська АЕС», на об'єкті «Укриття», у тому числі із числа працівників, які беруть участь у роботах з трансформування об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему і мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
медичні справи осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, належать до категорії 1, або 2, або 3, а також осіб, які захворіли на променеву хворобу або захворювання яких пов'язане з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, для встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання.
При виникненні спірних питань щодо підтвердження діагнозів при встановленні причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС головною установою для дорослого населення є державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», для дітей - державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України.
5.3. Центральна дитяча спецЛКК розглядає:
спірні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ України та МНС України та Рівненської облспецЛКК;
медичні справи дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з територіальним розподілом.
5.4. Донецька та Львівська РМЕК розглядають медичні справи всіх категорій постраждалих згідно з переліком адміністративно-територіальних одиниць, з яких особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються документи на розгляд до Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК відповідно до територіального розподілу, наведеним у додатку 1 до наказу МОЗ України, МНС України від 30 травня 1997 року № 166/129 «Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за № 491/2295 (у редакції наказу МОЗ України, МНС України від 10 жовтня 2012 року № 789/1248).
5.5. Рівненська дитяча облспецЛКК розглядає медичні справи дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з переліком адміністративно-територіальних одиниць, з яких особи, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають документи на розгляд до Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК, наведеним у додатку 2 до наказу МОЗ України, МНС України від 30 травня 1997 року № 166/129 «Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за № 491/2295 (у редакції наказу МОЗ України, МНС України від 10 жовтня 2012 року № 789/1248).
5.6. Розгляд медичної документації повинен здійснюватись експертною комісією з урахуванням результатів повного та всебічного (у динаміці) медичного обстеження постраждалого, проведення необхідних досліджень, визначення клініко-функціонального діагнозу.
5.7. Працівники технічної групи експертної комісії приймають подані особисто постраждалим або уповноваженою ним особою та/або направлені закладом охорони здоров’я медичні справи, проводять їх реєстрацію, готують їх для розгляду експертною комісією, формують розглянуті медичні справи та передають їх до архіву комісії.
Експерти консультативної групи експертної комісії проводять експертизу документів медичної справи, визначають основну хворобу, обґрунтовують можливий її зв'язок (чи його відсутність) з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надають письмові висновки та рекомендації на засідання експертної комісії.
Члени експертної комісії після розгляду медичної справи та шляхом проведення голосування приймають рішення про наявність (відсутність) зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
5.8. На підставі прийнятого рішення про наявність (відсутність) зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС експертною комісією надається експертний висновок, який підписується головуючим на засіданні експертної комісії та засвідчується печаткою комісії.
5.9. Датою встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС вважається день подання медичної справи до експертної комісії.
5.10. Повторний розгляд медичних справ у разі встановлення відсутності причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС проводиться тією самою експертною комісією у разі надходження додаткової інформації про зміни у стані здоров'я і працездатності постраждалого та/або у разі виявлення неврахування чи часткового врахування медичних та дозиметричних даних.
5.11. Експертні комісії в тижневий строк надають або надсилають експертний висновок особам, яким встановлено (не встановлено) причинний зв'язок хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
VI. Порядок оскарження рішень експертних комісій
6.1. У разі незгоди постраждалого з рішенням:
Донецької та Львівської РМЕК - медична справа розглядається Центральною МЕК;
Рівненської дитячої облспецЛКК - медична справа розглядається Центральною дитячою спецЛКК.
6.2. Рішення Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК може бути оскаржене до МОЗ України.
Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України за результатами розгляду медичної справи готує письмовий висновок та передає медичну справу на позачергове засідання до Центральної МЕК або Центральної дитячої спецЛКК для прийняття відповідного рішення.
6.3. Центральна МЕК, Центральна дитяча спецЛКК у місячний строк з дати отримання медичної справи надають або надсилають повідомлення особам, яким встановлено (не встановлено) причинний зв'язок хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, про результати розгляду медичної справи та винесене рішення.
6.4. Рішення експертних комісій можуть бути оскаржені до суду.


Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги


            М. Хобзей


Директор Департаменту
цивільного захисту населення
МНС України
   В. Стоєцький

Додаток 1
до Положення про систему
експертизи щодо встановлення
причинного зв'язку хвороб,
інвалідності і смерті з дією
іонізуючого випромінювання
та інших шкідливих чинників
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

ПЕРЕЛІК 

документів, що подаються на розгляд до Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС для дорослого населення


1. Направлення закладу охорони здоров’я або особиста заява хворого.
2. Особиста інформована згода пацієнта щодо дозволу на передачу його персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
3. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (завірена в установленому законодавством порядку).
4. Документи про перебування в зоні відчуження, характер і види виконуваних робіт, посвідчення про відрядження, дані про оплату праці, інші підтвердні документи (за наявності).
5. Копія паспорта (перша, друга та одинадцята сторінки).
6. Завірена в установленому порядку копія трудової книжки.
7. Медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974) із закладу охорони здоров’я (підлягає поверненню).
8. Витяг з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974), що містить відомості про стан здоров’я в доаварійний та післяаварійний періоди, первинне звернення за медичною допомогою та відображає динаміку розвитку і перебіг захворювання за встановленими діагнозами, результатами інструментальних та лабораторних обстежень, консультаціями лікарів та стаціонарне лікування в закладах охорони здоров’я (завіряється закладом охорони здоров’я).
9. Матеріали щодо тимчасової непрацездатності (за наявності, згідно з даними листків тимчасової непрцездатності).
10. У випадку стійкої втрати працездатності (інвалідність) - копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії.
11. Результати аналізів та інструментальних досліджень, що доказово підтверджують діагнози (при злоякісних захворюваннях - результати морфологічної верифікації пухлини).
12. При розгляді медичних справ померлих: протокол патолого-анатомічного дослідження (за запитом експертної комісії); копія свідоцтва про смерть; копія свідоцтва про шлюб; копія паспорта особи, яка подає документи померлого.
Додаток 2
до Положення про систему
експертизи щодо встановлення
причинного зв'язку хвороб,
інвалідності і смерті з дією
іонізуючого випромінювання
та інших шкідливих чинників
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

ПЕРЕЛІК 

документів, що подаються до дитячих спецЛКК для розгляду медичної експертної справи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб у дітей з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС


1. Направлення закладу охорони здоров’я або заява матері або батька (опікуна, піклувальника).
2. Особиста інформована згода матері або батька (опікунів, піклувальників) хворої дитини щодо дозволу передачі персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
3. Копія посвідчення дитини, потерпілої від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (завірена в установленому законодавством порядку).
4. Копія свідоцтва про народження або паспорта дитини (перша, друга та одинадцята сторінки).
5. Копія посвідчення матері та/або батька, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (завірена в установленому законодавством порядку).
6. Копія паспорта матері та/або батька, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або опікунів/піклувальників (перша, друга та одинадцята сторінки).
7. Довідка про період перебування дитини в зоні радіоактивного забруднення (за наявності).
8. Довідка про період перебування матері та/або батька дитини в зоні радіоактивного забруднення (за наявності).
9. Історія розвитку дитини (форма № 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302) із закладу охорони здоров’я (підлягає поверненню).
10. Витяг з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974) закладів охорони здоров’я, де проводилось лікування та обстеження, завірений закладом охорони здоров’я.
11. Копія корінця медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.
 12. Результати аналізів та інструментальних досліджень, що доказово підтверджують діагнози.

11 коментарів:

 1. номер телефону Центральної МЕК

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. по данному номеру НИКОГДА нельзя дозвониться!!!!! какие есть еще номера???? нужна Жанна Михайловна!!!! Почему номер всегда занят - уже на протяжении месяца????

   Видалити
 2. понедельник,среда,пятница с 9 до 16

  ВідповістиВидалити
 3. Звоню на данный номер на протяжении недели никто не отвечает !!!!!!Есть другой номер ?

  ВідповістиВидалити
 4. Как можно дозвониться. Или по каким дням работают.

  ВідповістиВидалити
 5. сьогодні середа, а додзвлнитися всеодно неможливо.

  ВідповістиВидалити
 6. По якому номеру можна дозвонитись? 401 96 71 не відповідає. Відіслали документи на переоформлення групи а результату немає вже 3 місяці. Якщо можна зв'яжіться зі мною будь ласка

  ВідповістиВидалити
 7. Чому не можна дозвонитися?номер не відповідає..

  ВідповістиВидалити
 8. дайте будь-ласка, номер тел. немає відповіді про документи, чи отримані

  ВідповістиВидалити