Про внесення змін до деяких законів України щодо способу виконання судових рішень

ПРОЕКТ
Вноситься 
Кабінетом Міністрів України
ЮВ. ГРОЙСМАН
“     ” 2016 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України 
щодо способу виконання судових рішень 
_____________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) главу 5 “Прикінцеві положення” Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 260) доповнити пунктом 3 такого змісту:

“3.  Законом про Державний бюджет України на відповідний рік можуть бути передбачені інші механізми та способи виконання Рішень в частині здійснення виплат,  які застосовуються лише за згодою стягувача.

 Зазначені механізми та способи виконання Рішень не застосовуються до виплат, визначених абзацом восьмим частини першої статті 1 цього Закону, крім випадків, коли це визначено у Рішенні.”;

2) розділ ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 158; 2014 р., № 20—21, ст. 739) доповнити пунктом 31 такого змісту:

“31. Законом про Державний бюджет України на відповідний рік можуть бути передбачені інші механізми та способи виконання рішень, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, а також погашення заборгованості за виконавчими документами та судовими рішеннями, передбаченими пунктом 3 цього розділу.

Зазначені механізми та способи виконання рішень можуть бути застосовані лише за згодою стягувача.”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
         

   Голова 
Верховної Ради України

---------------------------------------------------------------------------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо способу виконання судових рішень»

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо способу виконання судових рішень» (далі – проект акта) розроблено на виконання підпункту 4 пункту 22 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р.

Проект акта передбачає запровадження альтернативного механізму виконання рішень судів, відповідальність за невиконання яких несе держава, та які неможливо своєчасно виконати у зв’язку з відсутністю достатніх коштів у державному бюджеті на зазначені цілі.

Реалізація запропонованого механізму дасть змогу попередити надмірні збитки державного бюджету та розстрочити  виконання таких зобов’язань у часі, а також дозволить уникнути винесення Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) рішень на користь заявників та виплати значних сум справедливої сатисфакції.

Водночас Комітет міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ), який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду, неодноразово наголошував, що альтернативні грошовому способи виконання рішень не можуть застосовуватись до виплати справедливої сатисфакції, призначеної Європейським судом. При цьому повідомлялось про те, що не виникне заперечень проти альтернативних способів виконання рішень національних судів, які підлягають виконанню в рамках вжиття заходів індивідуального характеру на виконання рішення Європейського суду відповідно до статті 10 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Отже, пропонується застосовувати зазначений механізм лише щодо рішень національних судів, у тому числі і тих, які підлягають виконанню в межах рішення Європейського суду, а також до рішень Європейського суду у випадку, якщо це визначено самим рішенням.

Таким чином, запровадження інших механізмів та способів виконання судових рішень може бути превенцією подальших порушень прав осіб на вільне володіння майном та на виконання судового рішення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є внесення відповідних змін до законодавчих актів щодо альтернативного способу виконання судових рішень.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Закон України «Про міжнародні договори України», Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Нормативно-правові акти, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Закони України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»,  «Про виконавче провадження».

Проект Закону відповідає Конституції України, Конвенції та практиці Європейського суду.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту акта не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством  економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта матиме наслідком попередження подальших порушень прав осіб на вільне володіння майном і на виконання судового рішення, уникнення надмірних витрат державного бюджету, а також усунення підстав для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України та забезпечення належного звітування перед Комітетом міністрів Ради Європи.


Міністр юстиції                                                                  Павло ПЕТРЕНКО


“_¬¬__” __________ 2016 р.

-----------------------------------------------------------------------

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59881

1 коментар:

  1. В Конституции Украины нет альтернативного механизма исполнения решений.
    3. Правовые аспекты

    Правовыми основаниями разработки проекта акта является Конституция Украины - да это сверхнаглость со сверхцинизмом.

    ВідповістиВидалити